00:46 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ tư - 11/10/2017 04:01

 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

 

1. Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Bù Đăng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 

2. Báo cáo số 195/BC-CTDVTL ngày 28/9/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 

3. Công văn số 312/BQLNN ngày 28/9/2017 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 

4. Công văn số 393/Tr-VN6 ngày 29/9/2017 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.
 

5. Công văn số 555/SNV-BTĐKT ngày 25/9/2017 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.
 

6. Công văn số 775/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.
 

7. Công văn số 817/BHXH-VP ngày 27/9/2017 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

8. Công văn số 835/CAT-PV11 ngày 29/9/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

9. Công văn số 1415/BVYHCT-KHTH-CNTT ngày 04/10/2017 của Bệnh viện YHCT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

10. Công văn số 1489/UBND-TH ngày 29/9/2017 của UBND thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

11. Công văn số 1506/SLĐTBXH-NCC ngày 26/9/2017 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

12. Công văn số 1883/SNN-VP ngày 03/10/2017 của Sở NN & PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

13. Công văn số 1885/UBND-KT ngày 06/10/2017 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

14. Công văn số 2160/SNV-XDCQ ngày 29/9/2017 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

15. Công văn số 2181/PCBP-KHVT ngày 19/9/2017 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;.
 

16. Công văn số 2218/STNMT-VP ngày 29/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

17. Công văn số 2273/SXD-KT&VLXD ngày 25/9/2017 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

18. Báo cáo số 2454/BC-SVHTTDL ngày 25/9/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

19. Báo cáo số 3868/BC-SGDĐT ngày 29/9/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

20. Công văn số 1480/STC-TM ngày 29/9/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;
 

21. Báo cáo số 682/BC-BQL ngày 29/9/2017 của Ban Quản lý Khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

22. Công văn số 91/LMHTX-KHHT ngày 13/10/2017 của Liên Minh Hợp Tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

23. Công văn số 753/CTHA-KNTC ngày 5/10/2017 của Cục Thi Hành án Dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

24. Công văn số 1124/SGTVT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

25. Báo cáo số 1896/BC-SKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

26.  Công văn số 2142/SYT-NVY ngày 29/9/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

27. Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Bù Gia Mập về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

28. Công văn số 1060/UBND-TH  ngày 20/10/2017 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

29. Công văn số 151/CSSB-KHKD ngày 19/10/2017 của Công ty Cao su Sông Bé về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:

 

 

Tác giả bài viết: Kim Trung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....