15:51 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 39/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 39 (Từ ngày23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Ngày ban hành 19/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 172 | Tải về : 80 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  39 (Từ ngày23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

 

THỨ HAI (ngày 23/9)
SÁNG:
1.  8 giờ 00Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019 (đến hết ngày 11/10/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường Quân sự tỉnh.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp Tỉnh ủy.
5.  Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B.
6. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính. Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp Sở Tài chính.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội,  Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa -Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với TT HĐND thị xã Phước Long, Văn phòng HĐND-UBND thị xã Phước Long về công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng HCTCQT cùng đi.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở HĐND thị xã Phước Long.
 Lái xe: Đ/c Võ Bình Tây.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư,  Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
THỨ BA (ngày 24/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.       
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 (theo lịch Tỉnh ủy) .
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. 14 giờ 00, Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh (đến hết ngày 27/9/2019).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 25/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  dự hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A - BCH Quân sự tỉnh.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
1. 14 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 26/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. 14 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát việc lập, chấp hành, công khai, quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,  Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Văn Phòng HĐND tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00,  tại trụ sở UBND thị xã Bình Long.
+ 14 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn Hóa - Xã hội, Pháp chế,  Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 27/9)
SÁNG +CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng HCTCQT, đ/c Đào Thị Triển - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng phòng công tác HĐND,  đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi (5 giờ 30 tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh) .
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại hội trường - trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu, đ/c Trương Đàng Long, đ/c Lê Văn Thành.
CHIỀU
1. 14 giờ 00Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
(Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....