20:05 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 15/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 15 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)

Ngày ban hành 05/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 249 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  15  (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)

THỨ HAI (ngày 09/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh tại huyện Bù Đăng.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, làm việc với UBND xã Đức Liễu.
- Chiều: 14 giờ 00, Làm việc với UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi ôn thi lớp Cao học tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 13/4/2018.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Chơn Thành chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4. đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở HĐND huyện.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh họp về việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty Đức Bình; báo cáo vụ việc liên quan đến đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Lợi; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án được rà soát năm 2016 và năm 2017 chưa xử lý dứt điểm (theo Báo cáo số 193-BC/BNCTU ngày 29/03/2018 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ) – (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. 

THỨ BA (ngày 10/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh tại huyện Phú Riềng.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, làm việc với UBND xã Long Hà.
- Chiều: 14 giờ 00, Làm việc với UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại thị xã Phước Long.
Thành phần Đoàn: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực thị xã Phước Long; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND thị xã Phước Long; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, làm việc với UBND phường Long Phước tại trụ sở UBND và HĐND phường Long Phước.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ TƯ (ngày 11/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 và sơ kết 01 năm Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần Đoàn: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại huyện Đồng Phú.
Thành phần Đoàn: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực huyện Đồng Phú; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, làm việc với UBND xã Tân Lợi tại trụ sở UBND và HĐND xã Tân Lợi.
- Chiều: 14 giờ 00, làm việc với UBND xã Tân Phước tại trụ sở UBND và HĐND xã Tân Phước.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tại huyện Bù Đốp.
Thành phần Đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đốp tại trụ sở UBND huyện.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018 và chấn chỉnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong tham mưu giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.
- 15 giờ 00: Dự Hội nghị bàn giải pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ đọng và phát triển nguồn thu mới.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN (do đ/c Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm Trưởng đoàn) đi thăm và làm việc với UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Chương trình ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với các cơ quan của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30, tại Phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 12/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Điều Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tại huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành.
Thành phần Đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Hớn Quản tại trụ sở UBND huyện.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chơn Thành tại trụ sở UBND huyện.
Lái xe: Đỗ Quang Vinh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 13/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương – Khoá XII; Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW – khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW – Khoá XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn cùng dự.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh.
.        
            (Lịch này thay thư mời).