06:54 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 24/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 24 (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)

Ngày ban hành 08/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 210 | Tải về : 114 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  24 (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)

THỨ HAI (ngày 11/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Cục Hải quan, tại trụ sở Cục Hải quan.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Cục thuế, tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 12/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Phú Riềng.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Mời đại diện: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Riềng; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Phú Riềng, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Riềng.
( 7 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 13/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 14/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại thị xã Đồng Xoài.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Mời đại diện: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Đồng Xoài; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND thị xã Đồng Xoài; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Đồng Xoài, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Đồng Xoài.
( 7 giờ 30 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 15/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
 
                        (Lịch này thay thư mời).