03:50 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 42/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 42 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

Ngày ban hành 13/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 286 | Tải về : 113 Tải về
Nội dung chi tiết
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                                                                            Bình Phước, ngày  13  tháng  10  năm 2017
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  42  (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)


THỨ HAI (ngày 16/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện Đồng Phú lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp D – trụ sở Một cửa điện tử huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về dự toán năm 2018. Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Sở tài chính.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G – UBND tỉnh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội thảo “Đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2017”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Liên hiệp các hội.

THỨ BA (ngày 17/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Chơn Thành cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh tại trụ sở UBND huyện. ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 10 và thống nhất các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban và các Phó trưởng Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng của Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước.

THỨ TƯ (ngày 18/10):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm - Chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Hớn quản; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Hớn Quản tại trụ sở HĐND và UBND huyện. ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung:
- Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017.
- Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017.
- Chủ trương sử dụng 10% dự phòng để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác phối hợp giữa 04 văn phòng. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. TCHCQT, đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ NĂM (ngày 19/10):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Mời dự: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Sở Nội vụ.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Pháp chế thông qua báo cáo giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Thị quý Hợi – Chuyên viên phòng Tổng hợp cùng dự.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UMMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 20/10):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Liên tịch với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Nội dung: chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 (kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021).
 Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban và các Phó trưởng Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp; đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.TCHCQT.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                   (Lịch này thay thư mời).