04:00 EDT Thứ ba, 21/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 43/2017
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 43 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

Ngày ban hành 20/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 234 | Tải về : 116 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  43  (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)


THỨ HAI (ngày 23/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 14 (theo Lịch Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT- NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên Văn phòng cùng dự.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA (ngày 24/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm - Chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đốp; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đốp tại trụ sở HĐND và UBND huyện. ( 5 giờ 45 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự phiên nội bộ Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 25/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đăng; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở HĐND và UBND huyện. ( 6 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Phạm Công Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 26/10):
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ SÁU (ngày 27/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 15 (theo Lịch Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
 
               (Lịch này thay thư mời).