18:05 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 43/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

Ngày ban hành 17/10/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 168 | Tải về : 84 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)


THỨ HAI (ngày 21/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 22/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ: Đoàn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập tại trụ sở UBND huyện.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp:
1- 13 giờ 30: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đ/c Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
2- 15 giờ: Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín (cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – TP.Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: lãnh đạo: UBND tỉnh,Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ TƯ (ngày 23/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội đến hết ngày 25/10/2019.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long đưa, đón đến sân bay Tân Sơn Nhất.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” tai huyện Bù Đăng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30: Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh. Sau khi đi khảo sát thực tế Đoàn về làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở UBND huyện.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 24/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ: Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tại trụ sở Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  
THỨ SÁU (ngày 25/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
         (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                              

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....