05:22 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Xây dựng phát triển văn hoá con người Việt nam trên địa bàn tỉnh còn không ít khó khăn

Thứ sáu - 05/05/2017 15:23
“Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”
(Nghi quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).
   Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 7/4/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bề vững đất nước, qua đó đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, các di sản văn hóa quý được lưu giữ, nếp sống văn minh được hình thành và phát huy đã góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững và mức thu ngân sách của tỉnh ngày càng tăng.
Ông Lê Văn Quang – Phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

   Tuy nhiên, qua đợt giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tình trong tháng 4/2017 đã cho thấy ngoài những kết quả đáng mừng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thì vẫn tồn tại không ít kháo khăn, hạn chế cần sớm tháo gỡ. Trong đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh còn chưa thật sự đúng đắn; công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn còn lúng túng, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa so với yêu cầu nhiệm vụ còn quá mỏng, trình độ và năng lực thực tế chưa đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; khoảng cách hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh còn có có sự chênh lệch xa nhau; Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn thấp, chưa tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ...
   Vấn đề được đặt ra là để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh thì cần kiên trì và kiên quyết hiện thực hóa quan điểm được Đảng ta khẳng định: “Văn hóa là một nhân tố, một trụ cột tạo nên sự phát triển bền vững của dân tộc, của đất nước”, vì vậy phải coi trọng văn hóa ngang với kinh tế, chính trị và xã hội. Cần xác định vai trò của văn hóa trong triển khai chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển bền vững của tỉnh. Cần có một tầm nhìn mới, một bản lĩnh cao, coi văn hóa là một đột phá chiến lược cùng ba đột phá trên lĩnh vực kinh tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển.
   Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, là một quá trình lâu dài, là trách nhiệm của toàn xã hội, toàn dân, trong đó có hệ thống chính trị, các nhà lãnh đạo, quản lý xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND mà UBND tỉnh đã đề ra cần đẩy mạnh một số giải pháp theo phương hướng: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; các cấp chính quyền không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên lĩnh vực văn hóa; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực để xây dựng, phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Về phía sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần tích cực và nâng cao hơn nữa việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các công việc lớn và quan trọng, có hiệu quả cao (có chiều sâu, bền vững và thực chất) trong việc phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các Phòng văn hóa - Thông tin của các huyện, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp hiệu quả với sở Kế hoạch – Đầu tư và sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách đầu tư cho ngành văn hóa tương xứng với nhiệm vụ và mức độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Về phía UBND tỉnh, cần sớm ban hành kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020 theo Quyết định 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; bên cạnh các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư đã triển khai thực hiện, cần ban hành cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP; chỉ đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực văn hóa đã ban hành trong thời gian vừa qua chưa triển khai thực hiện để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các kế hoạch, đề án phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh./. 


Tác giả bài viết: Mai Tấn Hùng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....