02:16 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Trịnh Thị Hòa
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
 • Chức danh chính : Phó Trưởng Ban Pháp chế
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 18/10/1980
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0979.751.852
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách