00:07 EST Chủ nhật, 17/02/2019

Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng : Đào Thị Triển
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại : 06513.870.988
Địa chỉ email :
Phó Trưởng phòng : Nguyễn Văn Sáu
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.729
Địa chỉ email : nguyenvansau_66@yahoo.com.vn
Phó Trưởng phòng : Mai Tấn Hùng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.870.759
Địa chỉ email : maitanhung.hdnd@gmail.com
Chuyên viên : Nguyễn Thị Lâm
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.669
Địa chỉ email : nlamhdbp@gmail.com
Chuyên viên : Nguyễn Thị Quý Hợi
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.669
Địa chỉ email :
Chuyên viên : Nguyễn Hữu Thuận
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email : huuthuan.hdnd.bp@gmail.com
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....