20:04 EDT Thứ tư, 22/05/2019

Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng : Đào Thị Triển
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
Điện thoại : 06513.870.988
Địa chỉ email :
Phó Trưởng phòng : Nguyễn Văn Sáu
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.729
Địa chỉ email : nguyenvansau_66@yahoo.com.vn
Phó Trưởng phòng : Mai Tấn Hùng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.870.759
Địa chỉ email : maitanhung.hdnd@gmail.com
Chuyên viên : Nguyễn Thị Lâm
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.669
Địa chỉ email : nlamhdbp@gmail.com
Chuyên viên : Nguyễn Thị Quý Hợi
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.700.669
Địa chỉ email :
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....